Projekty

Partnerstwo Nyskie 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej zasięg terytorialny Partnerstwa przedstawiony na mapach:
 
 1. Partnerstwo Nyskie na tle mapy Województwa Opolskiego
                                                               
 
 1. Partnerstwo Nyskie – powiaty wchodzące w skład Partnerstwa
                                                           
 1. Partnerstwo Nyskie – gminy wchodzące w skład Partnerstwa
                                              
 1. Celem ogólnym Projektu jest wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy, tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym.
 2. Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej i 3 strategii sektorowych, tj.
 1. Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
 2. Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
 3. Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
 4. Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.
z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie tworzenia dokumentów oraz ich uchwalania.
 1. Dla potrzeb realizacji Projektu – opracowywania dokumentów strategicznych - utworzono zespoły robocze ds. strategii, w których każdy z Partnerów ma swojego przedstawiciela.
 2. Obszar funkcjonalny to obszar, który tworzą Partnerzy projektu. Opracowane dokumenty planistyczne będą dotyczyć wszystkich Partnerów. Poruszane w opracowywanych dokumentach dziedziny będą w równym stopniu opisywać każdego z Partnerów Projektu. Dla potrzeb realizacji niniejszego Projektu Partnerzy przyjęli zasadę, iż wszystkie pożytki i koszty związane z realizacją zadania dzielone są po równo na każdego Partnera.  Zasada ta odnosi się również do wkładu pracy merytorycznej i zaangażowania niezbędnego do realizacji Projektu. Dlatego podjęto wspólnie decyzję, iż Projekt od początku do końca będzie realizowany wspólnymi siłami przez wszystkich Partnerów.
 3. Partnerstwo Nyskie to inicjatywa perspektywiczna skupiająca się na wspólnych działaniach mających na celu:
 1. wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa - obszaru funkcjonalnego,
 2. wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego,
 3. wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach obszaru funkcjonalnego,
 4. propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk między Partneram
Ogłoszenie o postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie
p.n. Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.
Numer ogłoszenia: 67071 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie  informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie w trybie  przetargu nieograniczonego pn. : Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n. Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.         
Linki do stron :
 
Ogłoszenie o postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
 
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie zamieszczone zostało ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadani pn.  Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.
Cały tekst ogłoszenia dostępny jest pod adresem internetowym :
 
Ponizej link do strony www na której zostały zamieszczone wyjasnienia treści SWIZ  pn.
Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych - CZĘŚĆ 2
 
 
 
Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na opracowanie Strategii OF  „PARTNERSTWO NYSKIE 2020”
 
Lp.
Strategia
Data składania ofert , godzina
Link do ogłoszenie i SIWZ opublikowanej  przez Zamawiającego na stronie www
 
Link do ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym  Unii Europejskiej
1
21 sierpnia 2014r.
10:00
 
 
 
 
2
Strategia  Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
21 sierpnia 2014r.
12:00
 
 
 
 
3
Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
22 sierpnia 2014r.
10:00
 
 
 
 
4
Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
25 sierpnia 2014r.
10:00
 
 
 
 
 
 
Partnerstwo Nyskie 2020”
Gminy: Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce oraz Powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnik
 
ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonym z dnia 07 lipca 2014 r.
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”

Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych
Części : 1,2,4,5,7,8,9
oraz
ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w przetargu nieograniczonym z dnia 07 lipca 2014 r.
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”

Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych
Części : 3 i 6

 Pełna treść zawiadomienia plik :  „zawiadomienia o wyborze - promocja PN 2020.pdf”
 
oraz link do strony, na której zamieszczone są wyniki postępowania
 
 
 
ZAPROSZENIE
W imieniu Lidera – Gminy Nysa i Partnerów projektu mam zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję inaugurującą realizację projektu pn. „Partnerstwo Nyskiego 2020” w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.
Celem projektu jest wypracowanie wspólnych rozwiązań i mechanizmów pobudzających wzrost gospodarczy, zmniejszających bezrobocie i poprawiających jakość życia na obszarze objętym projektem.
Konferencja odbędzie się dnia 21.10.2014 r. o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach, ul. Kościuszki 24. W załączeniu program spotkania.
Z poważaniem
Anna Smyk
Inspektor Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości
Urzędu Miejskiego w Nysie
77 40 80 552
 
Konferencja inauguracyjna projektu p.n. „Partnerstwo Nyskie 2020” – 21 października 2014r. Sala Widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach, ul. Kościuszki 24.
 
9.30 – 10.00                Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10              Józef Kozina Starosta Powiatu Głubczyckiego przywitanie uczestników
10.10 – 10.20              Jolanta Barska Burmistrz Nysy przedstawienie idei projektu i jego celów
10.20 – 10.40              Andrzej Porawski Dyrektor Biura Związku Miast Polskich                 przedstawienie idei partnerstw
10.40 – 11.00              Irena Sapa Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego
przedstawienie zakresu realizowanego Projektu oraz istoty stworzenia 4 strategii dla Obszaru Funkcjonalnego
 
11.00 – 11.15              Wykonawca Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
przedstawienie głównych zagadnień opracowywanego dokumentu, metodyki badawczej oraz procesu konsultacji społecznych
 
11.15 -  11.30             Wykonawca Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
przedstawienie głównych zagadnień opracowywanego dokumentu, metodyki badawczej oraz procesu konsultacji społecznych
 
11.30 – 11.45              Wykonawca Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
przedstawienie głównych zagadnień opracowywanego dokumentu, metodyki badawczej oraz procesu konsultacji społecznych
 
11.45 – 12.10              Przerwa kawowa
12.10 - 12.25              Wykonawca Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
przedstawienie głównych zagadnień opracowywanego dokumentu, metodyki badawczej oraz procesu konsultacji społecznych
 
12.25 – 13.55              „JST - jako lider, partner oraz inicjator. Różne role samorządu w działaniach na rzecz poprawy standardu usług oraz poprawy jakości zarządzania. Formalno-prawny a nieformalny wymiar działań partnerstw JST oraz partnerstw międzysektorowych. Wykład
14.00                           Lunch
 
Warsztaty z liderami opinii i mieszkańcami
Trwa II etap konsultacji społecznych poświęcony opracowywaniu wizji, misji i celów strategicznych dla Strategii przygotowywanych na potrzeby Partnerstwa Nyskiego 2020.
Przed nami spotkania z liderami opinii oraz mieszkańcami. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane wyniki dotychczas przeprowadzonych badań oraz wnioski płynące ze sporządzonej diagnozy. Uczestnicy spotkań wypracują propozycje działań, projektów oraz przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi OF PN2020.
Zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniach – dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i proponując optymalne rozwiązania problemów, mają Państwo realny wpływ na przyszłość swojego regionu.
Na warsztaty można zarejestrować się poprzez formularz on-line dostępny pod adresem: http://cyfrowymanager.pl/ofpn2020/rejestracja bądź kontaktując się z wykonawcą Strategii: mail: e-mail, tel: 22 630 98 34.
Partner
rodzaj spotkania
Strategia
maj 2015
 
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Grodków
Urząd Miejski w Grodkowie,
ul. Warszawska 29
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8:00-9:30
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:30-13:00
spotkania z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:30
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:30-19:00
Powiat nyski
Centrum Kształcenia Praktycznego,
ul. Orkana 6, Nysa
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
spotkania z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Skoroszyce
Pawilon sportowy, ul. Braterstwa Broni 5,
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nysa
Urząd Miejski w Nysie,
ul. Kolejowa 15
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otmuchów
Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek”
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
Paczków
Urząd Miejski w Paczkowie,
ul. Rynek 1
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Łambinowice
Urząd Gminy Łambinowice,
ul. Gen. Zawadzkiego 29
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
Korfantów
Gimnazjum w Korfantowie,
ul. Mickiewicza 1
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Głuchołazy
Centrum Kultury w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powiat prudnicki
Starostwo Powiatowe w Prudniku,
ul. Kościuszki 76
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prudnik
Urząd Miejski w Prudniku,
ul. Kościuszki 3
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lubrza
Urząd Gminy Lubrza,
ul. Wolności 73
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
Biała
Urząd Miejski w Białej,
ul. Rynek 10
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Powiat głubczycki
ZOKiS,
ul. Olimpijska 1
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Głubczyce
MOK Głubczyce, ul. Kościuszki 22
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branice
Wiejski Dom Kultury,
pl. Wolności 1
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
Kietrz
Urząd Gminy Kietrz,
ul. 3 Maja 1
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warsztaty z liderami opinii i mieszkańcami
Trwa II etap konsultacji społecznych poświęcony opracowywaniu wizji, misji i celów strategicznych dla Strategii przygotowywanych na potrzeby Partnerstwa Nyskiego 2020.
Przed nami spotkania z liderami opinii oraz mieszkańcami. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane wyniki dotychczas przeprowadzonych badań oraz wnioski płynące ze sporządzonej diagnozy. Uczestnicy spotkań wypracują propozycje działań, projektów oraz przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi OF PN2020.
Zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniach – dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i proponując optymalne rozwiązania problemów, mają Państwo realny wpływ na przyszłość swojego regionu.
Na warsztaty można zarejestrować się poprzez formularz on-line dostępny pod adresem: http://cyfrowymanager.pl/ofpn2020/rejestracja bądź kontaktując się z wykonawcą Strategii: mail: e-mail, tel: 22 630 98 34.
Partner
rodzaj spotkania
Strategia
maj 2015
 
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Grodków
Urząd Miejski w Grodkowie,
ul. Warszawska 29
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8:00-9:30
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:30-13:00
spotkania z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:30
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:30-19:00
Powiat nyski
Centrum Kształcenia Praktycznego,
ul. Orkana 6, Nysa
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
spotkania z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Skoroszyce
Pawilon sportowy, ul. Braterstwa Broni 5,
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nysa
Urząd Miejski w Nysie,
ul. Kolejowa 15
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otmuchów
Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek”
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
Paczków
Urząd Miejski w Paczkowie,
ul. Rynek 1
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Łambinowice
Urząd Gminy Łambinowice,
ul. Gen. Zawadzkiego 29
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
Korfantów
Gimnazjum w Korfantowie,
ul. Mickiewicza 1
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Głuchołazy
Centrum Kultury w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powiat prudnicki
Starostwo Powiatowe w Prudniku,
ul. Kościuszki 76
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prudnik
Urząd Miejski w Prudniku,
ul. Kościuszki 3
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lubrza
Urząd Gminy Lubrza,
ul. Wolności 73
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
Biała
Urząd Miejski w Białej,
ul. Rynek 10
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Powiat głubczycki
ZOKiS,
ul. Olimpijska 1
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Głubczyce
MOK Głubczyce, ul. Kościuszki 22
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branice
Wiejski Dom Kultury,
pl. Wolności 1
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
Kietrz
Urząd Gminy Kietrz,
ul. 3 Maja 1
spotkania z liderami
Strategia Rozwoju
 
 
 
8:00-9:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
9:45-11:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
11:30-13:00
 
 
 
 
 
 
 
spotkania  z mieszkańcami
Strategia Rozwoju
 
 
 
14:00-15:30
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Społecznego
 
 
 
15:45-17:15
 
 
 
 
 
 
 
Strategia Rynku Pracy
 
 
 
17:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”
Projekt Partnerstwo Nyskie 2020   realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)  „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych  
      Prelecje (wykłady) – Prudnik   
Termin składania ofert  upływa w dniu 30 czerwca 2015r.  o godzinie 12:00. 
Więcej informacji:
 
Konsultacjespołeczne- Etap prezentacji założeń projektu strategii
Zapraszamy na kolejne spotkania z mieszkańcami na temat przygotowywanych dokumentów strategicznych Partnerstwa Nyskiego 2020. Podczas konsultacji przedstawimy Państwu założenia projektu dokumentów: Strategii Rozwoju OF PN2020, Strategii Rynku Pracy OF PN2020 oraz Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020. Zebranesugestie, opinie i uwagi zostaną wykorzystane na ostatnim etapie tworzenia dokumentu.
Zaplanowanych jest 17 spotkań, po jednym spotkaniu u każdego z Partnerów Projektu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału nad projektowanymi dokumentami.
Szczegółowy harmonogram konsultacji znajduje się poniżej.
Organizatorem spotkań jest konsorcjum firm ResPublic Sp. z o.o. &Instytut Badawczy IPC & EU-Consult.
Kontakt e-mail, tel. 22 630 98 34
 
 
Miejscowość
 
Data
 
Liderzy, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe
Mieszkańcy
Urząd Miejski w Głuchołazach
19.10.2015r.
 
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Budynek ZOKiS w Głubczycach
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Starostwo Powiatowe w Prudniku
 
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Urząd Miejski w Paczkowie
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Urząd Miejski w Nysie
 
 
20.10.2015r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.10.2015r.
 
Strategia Rozwoju 8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Urząd Miejski w Prudniku
 
Strategia Rozwoju 8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach, klub “Na skrzyżowaniu”
 
Strategia Rozwoju 8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Urząd Gminy Łambinowice
 
Strategia Rozwoju 8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Pawilon sportowy w Skoroszycach
 
21.10.2015r.
 
Strategia Rozwoju 8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Wiejski Dom Kultury w Branicach 
 
Strategia Rozwoju 8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Urząd Gminy w Lubrzy
Strategia Rozwoju 8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie
Strategia Rozwoju 8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Centrum Usług Hotelowo - Turystycznych “Zamek” w Otmuchowie
 
 
 
 
 
22.10.2015r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.10.2015r.
 
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie
 
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Urząd Miejski w Białej
 
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Urząd Miejski w Kietrzu
 
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
Urząd Miejski w Grodkowie
 
28.10.2015r.
 
Strategia Rozwoju
8:00-9:30
Strategia Społeczna
9:45-11:15
Strategia Rynku Pracy
11:30-13:00
Strategia Rozwoju 14:00-15:30
Strategia Społeczna 15:45-17:15
Strategia Rynku Pracy
17:30-19:00
 
 

Raport ze spotkań konsultacyjnych
w ramach Strategii Rozwoju OF PN2020
Centrum Usług Hotelowo - Turystycznych “Zamek” w Otmuchowie
19.10.2015 roku

1. Wstęp
Dnia 22.10.2015 roku, w Centrum Usług Hotelowo - Turystycznych “Zamek” w Otmuchowie odbyły się spotkania konsultacyjne z lokalnymi liderami opinii, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi i mieszkańcami gminy Otmuchów. Celem spotkań było uzyskanie opinii i uwag dot. projektu Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Na spotkaniu zostały zaprezentowane elementy składowe dokumentu Strategii oraz szczegółowo została przedstawiona wizja i misja oraz cele strategiczne i operacyjne. Uczestnikom zostały również rozdane merytoryczne materiały pomocnicze w postaci zadań priorytetowych.
Uczestnicy spotkania mogli zgłaszać swoje uwagi podczas prezentacji poszczególnych elementów Strategii. Na koniec spotkania został również przewidziany czas na dyskusję. Osoby, które wolałby zgłosić uwagę podczas spotkania w formie pisemnej miały także taką możliwość, dzięki przygotowanym papierowym formularzom zgłaszania uwag.
Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym scenariuszem.
Agenda spotkania znajduje się poniżej:
Czas Działanie 35’
1. Informacje nt. projektu i Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
2. Metody konsultacji
3. Konsultacje dokumentu cz. 1
 Przebieg prac nad strategią
 Części składowe dokumentu 10’ Przerwa kawowa
35’
Konsultacje dokumentu cz. 2
 Misja, wizja
 Cele strategiczne i operacyjne
 Dyskusja
10’
Podsumowanie i zakończenie spotkania
strona 3
2. Zgłoszone uwagi i wprowadzone zmiany do dokumentu Strategii
Uczestnicy spotkań w Otmuchowie, nie zgłosili żadnych uwag z propozycją wprowadzenia zmian do dokumentu Strategii.
 
Raporty z konsultacji :
Zapraszam do złożenia oferty w ogłoszonym zapytaniu ofertowym jak niżej:
Zapytanie ofertowe
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”
Projekt Partnerstwo Nyskie 2020   realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)  „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych  
 
 
Prelekcje (wykłady) – Nysa
„Narzędzia wspomagające działania sektorowe w zakresie zadań własnych JST w ramach działań OF. Diagnoza stanu obecnego oraz kierunki rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”
 
Termin składania ofert  upływa w dniu 02 lutego 2016r.  o godzinie 12:00. 
Pełna treść  zapytania :
 
oraz
Prelekcje (wykłady) – Nysa
 
„Dobre praktyki - modele tworzenia efektywnego podziału pracy oraz wzmacniania zaangażowania partnerów”
Termin składania ofert  upływa w dniu 02 lutego 2016r.  o godzinie 12:00. 
 
Pełna treść  zapytania :
 
 
Jacek Krzywoń
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Urzędu Miejskiego w Nysie
ul.Kolejowa 15, 48-300 Nysa
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej
 • 17-02-2014

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

WSTĘP

Ilustracja do informacji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
 
GŁÓWNY SERWIS POIiŚ: www.pois.gov.pl
 
        W dniu 20 sierpnia 2013 r. Gmina Otmuchów podpisała umowę nr 9/POIiŚ/2013 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” nr POIS.01.01.00-00-319/12 realizowanego w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I – gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 951 125,18 PLN.
Gminie udzielone zostało dofinansowanie  w wysokości  1 791 597,04 PLN.
czytaj dalej
 • 23-01-2014
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Otmuchów panorama zimaBaner: Jezioro windsurfing lato
Imieniny: Piotra i Pawła ...

Urząd Miejski

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax. 77 431 50 16, tel. 77 431 50 17 umig@otmuchow.pl

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda