Wydziały

Zakresy działania Wydziałów

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Wydziałem kieruje Anna Korzeniewicz
 
Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:
 I. Z zakresu spraw organizacyjnych:
1) przyjmowanie skarg i wniosków obywateli oraz nadzór nad ich rozpatrywaniem,
2) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
3) przyjmowanie i rejestracja korespondencji wpływającej do Urzędu oraz przekazywanie jej do wydziałów po dekretacji Burmistrza, jak również wysyłanie korespondencji Urzędu,
4) prowadzenie archiwum Urzędu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami oraz nadzór nad terminowym i prawidłowym przekazywaniem akt do archiwum,
5) obsługa techniczna organizowanych narad (w tym z udziałem kierowników wydziałów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych), konferencji, spotkań, wizyt itp.,
6) prowadzenie rejestrów spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną w zakresie właściwości, zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i korespond. oraz ich ewidencjonowanie,
7) prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego - uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Bur-mistrza oraz udostępnianie ich do wglądu zainteresowanym,
8) wywieszanie na tablicy ogłoszeń pism urzędowych kierowanych do publicznej wiadomości, w tym wzorów formularzy i pism o obowiązujących procedurach administracyjnych,
9) współudział przy realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem spisów ludności oraz spisów rolnych,
10) prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami radnych, samorządu mieszkańców i pracowników Urzędu,
11) zamawianie pieczęci oraz prowadzenie ich ewidencji,
12) dokonywanie zamówień zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z zakresu właściwości Wydziału,
13) zapewnienie utrzymania czystości pomieszczeń Urzędu i jego otoczenia,
14) współdziałanie, współpraca i przygotowywanie różnych informacji i analiz dla: Urzędu Marszałkowskiego, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Statystycznego, Związków Gmin i Stowarzyszeń do których przynależy Gmina, Związku Miasteczek w Polsce itp.
15) przygotowywanie projektów regulaminów i instrukcji z zakresu zadań Wydziału,
16) udzielanie informacji o działalności Gminy i Urzędu dla młodzieży szkolnej i studentów,
17) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Burmistrza i Sekretarza Miasta,
18) wykonywanie czynności związanych z reprezentacyjną funkcją Urzędu,
19) gospodarowanie środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi i drukami,
20) zlecanie ogłoszeń prasowych z zakresu właściwości Wydziału,
21) prenumerata publikatorów, aktów prawnych i czasopism dla Urzędu.
 II. Z zakresu spraw kadrowych:
1) prowadzenie ewidencji przyjęć do pracy i zwolnień pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
2) dokumentowanie przyjęć do pracy i zwolnień stosownie do potrzeb Urzędu,
3) dokonywanie wstępnej akceptacji przydatności kandydata do pracy,
4) kompletowanie dokumentacji niezbędnej do nawiązania z przyszłym pracownikiem stosunku pracy (kwestionariusz osobowy, skierowanie na profilaktyczne badania wstępne, dokumenty potwierdzające wykształcenie, świadectwa pracy oraz dokumenty potwierdzające prawo do
 świadczeń pracowniczych, kierowanie na przeszkolenia w zakresie BHP i inne formalności wynikające z obowiązku realizacji ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu),
5) występowanie z zapytaniem o karalność przed zatrudnieniem na stanowisku kierowniczym związanym z odpowiedzialnością materialną, do Centralnego Rejestru Skazanych,
6) sporządzanie umów o pracę oraz dokumentownie innych form zatrudnienia,
7) dopełnianie formalności wynikających z kodeksu pracy i regulaminu pracy Urzędu wobec nowozatrudnionego pracownika (zapoznanie z regulaminem pracy, regulaminem organizacyjnym, statutem, zasadami wynagradzania, zapoznanie z ustawą o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych),
8) sporządzanie zakresów czynności dla kadry kierowniczej,
9) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kompletowanie oświadczeń majątkowych osób zobowiąz. do ich składania,
10) przestrzeganie praw wglądu do akt osobowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacjom osobowym podlegających ochronie i tajemnicy, zgodnie z zasadą nienaruszalności praw osobistych,
11) prowadzenie listy obecności w pracy,
12) prowadzenie spraw pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie:
a) urlopów: wypoczynkowych, bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich,
b) absencji chorobowych i innych zwolnień od pracy,
c) nagród jubileuszowych i innych nagród,
d) dodatków za wieloletnią pracę,
e) odpraw emerytalnych, rentowych, pośmiertnych,
13) kompletowanie niezbędnych dokumentów dla sporządzenia wniosków emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
14) współdziałanie z Burmistrzem i Skarbnikiem w kształtowaniu polityki płac w Urzędzie,
15) współdziałanie z przełożonymi w realizacji polityki kadrowej oraz kształtowaniu motywacji
 do pracy,
16) opracowywanie planów podnoszenia kwalifikacji pracowników w różnych formach kształcenia i dokształcania, określanie potrzeb w tym zakresie oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu tych spraw,
17) wydawanie pracownikom Urzędu oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych
 niezbędnych zaświadczeń z pracy, opinii, referencji,
18) wykonywanie czynności wynikających z obowiązku pracodawcy w zakresie ochrony pracownika (kierowanie pracowników na badania profilaktyczne okresowe, kontrolne, przenoszenie do innej pracy zgodnie z zaleceniami lekarza),
19) prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci miesięcznych kart wraz z jego rozliczaniem,
20) prowadzenie książek :
b) wyjść służbowych,
c) wyjść prywatnych,
d) pracy poza godzinami pracy Urzędu,
e) pracy w niedziele i święta i dni dodatkowo wolne od pracy,
 21) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
22) dokonywanie analiz o sytuacji kadrowej i wykorzystaniu czasu pracy,
23) prowadzenie i ewidencjonowanie spraw z zakresu wyróżnień, nagród i kar,
24) prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
25) sporządzanie umów o używanie prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych,
26) przygotowywanie zleceń i umów cywilnoprawnych na wykonywanie określonych prac na
 rzecz Urzędu przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej,
27) prowadzenie ewidencji pracowników podlegających obowiązkowi obrony RP,
28) wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych pracownikom,
29) prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów - byłych pracowników Urzędu i kierowników
 gminnych jednostek organizacyjnych,
30) sporządzanie planów urlopów i czuwanie nad ich prawidłową i terminową realizacją,
31) sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu,
32) współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania:
a) robót publicznych,
b) prac interwencyjnych,
c) zatrudniania w ramach umów absolwenckich,
d) stażów dla absolwentów,
e) wspierania i inicjowania innych form aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy,
33) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach objętych zakresem czynności w sprawach związanych z kadrami.
III. Z zakresu spraw płacowych.
1) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
2) sporządzanie list płac pracowników i z tytułu zawartych umów - zlecenie i umów o
 dzieło, list prowizji i ryczałtów sołtysów,
3) sporządzanie informacji do Urzędu Skarbowego o dochodach pracowniczych,
4) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników,
5) zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpiecz. społecznego i zdrowotnego,
6) rozliczanie składek z tytułu ubezpieczeń , sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych do ZUS,
7) wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach do ustalenia kapitału początkowego pracowników,
8) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach do ustalania emerytur i rent,
9) sporządzanie zaświadczeń o wysokości zarobków,
10) sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach pracowniczych,
11) przygotowywanie dokumentów do archiwum.
IV. Z zakresu spraw samorządowych.
1) Organizacja i przygotowywanie sesji Rady oraz zabezpieczenia techniczno-organizacyjnego z tym związanego. Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z działania stanowiska oraz protokołowanie sesji i przekazywanie do realizacji uchwał i wniosków Rady,
2) przygotowywanie i organizowanie posiedzeń Komisji, ich obsługa techniczno - organizacyjna oraz przekazywanie do realizacji ustaleń i wniosków Komisji,
3) przygotowywanie informacji o działalności Burmistrza w okresie między sesjami,
4) przyjmowanie wniosków radnych oraz nadawanie im biegu,
5) przygotowywanie posiedzeń Kolegium Burmistrza, kompletowanie materiałów z poszczególnych wydziałów oraz protokołowanie i przekazywanie do realizacji poleceń, zarządzeń i postanowień Burmistrza,
6) udzielanie pomocy organizacyjnej w działalności jednostek pomocniczych Gminy, obsługa techniczno - kancelaryjna wyborów sołtysów i rad sołeckich,
7) obsługa organizacyjno - merytoryczna szkoleń i narad sołtysów,
8) zapewnienie udziału opiekunów sołectw w zebraniach wiejskich i nadzór nad sporządzaniem protokółów z zebrań wiejskich,
9) czuwanie nad terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków radnych, uchwał Rady oraz Komisji i zebrań wiejskich,
10) przygotowywanie pod względem techniczno - organizacyjnym wyborów: do Sejmu RP, do Senatu RP, Prezydenta RP, do Sejmiku Województwa, do Rady Powiatu, Burmistrza, do Rady Miejskiej oraz referendów o zasięgu lokalnym,
11) prowadzenie rejestru uchwał Rady i wniosków komisji Rady oraz interpelacji i wniosków radnych.
. Z zakresu spraw wojskowych:
1. Przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych, do kwalifikacji wojskowej.
2. Wzywanie do stawienia się przed Komisją Lekarską i Komisją mężczyzn zgodnie z listą i wykazem roczników starszych z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nysie.
3. Współdziałanie z wojewodą i starostą przy przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, prowadzenie ewidencji gminnej w tym zakresie oraz pełnienie dyżuru w lokalu gdzie przeprowadzania jest
    kwalifikacja wojskowa.
4. Prowadzenie ewidencji osób, które zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
5. Organizacja doręczeń kart do ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia ćwiczeń i wojny.
6. Przygotowywanie decyzji i wezwań w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
II. Z zakresu obrony cywilnej :
1. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
2. Powoływanie i utrzymywanie stanu osobowego formacji obrony cywilnej.
3. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywani i alarmowania.
4. Opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospod. i innych jednostek organizacyjnych,
5.organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony.
6. Przeprowadzanie ćwiczeń i treningów z obrony cywilnej i akcji kurierskiej.
7. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej i klęsk żywiołowych.
8. Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowyw., konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej.
9. Prowadzenie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią, współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. geodezji w Urzędzie.
III. Z zakresu ochrony przeciwpożarowej :
1. Prowadzenie analizy i oceny stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z przedsięwzięciami zmniejszającymi zagrożenie pożarowe.
2. Rrealizacja budżetu przewidzianego na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych i planowanie ich wyposażenia technicznego.
3. Prowadzenie inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i remontów remiz strażackich oraz zakupu i remontów sprzętu bojowego.
4. Szczegółowe rozliczanie paliw płynnych i olejów w poszczególnych jednostkach OSP, prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie.
5. Sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem obiektów i terenów ochotniczych straży pożarowych w Gminie.
IV. Z zakresu ochrony informacji niejawnych.
Wykonywanie zadań i realizowanie procedur wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Z 1999r. Nr 11, poz. 95).
V. Z zakresu bhp.
Wykonywanie zadań wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 194 roku kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 95).
VI. Z zakresu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.
Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności opracowywanie planu reagowania kryzysowego. Realizacja zadań w zakresie spraw obronnych, ciążących na Gminie z tytułu obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.
VII. Z zakresu spraw informatycznych i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.
1.Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie (sieć, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i.t.d.), a w szczególności:
a) stały nadzór nad funkcjonowaniem sieci informatycznej i dostępem internetowym, w celu zapewnienie ich sprawności,
b) zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i kopiującego,
c) prognozowanie rozwoju bazy informatycznej Urzędu, określanie potrzeb w tym zakresie w celu zapewnienia ciągłości i sprawności związanego z tym funkcjonowania Urzędu
d) udzielanie niezbędnej pomocy pracownikom Urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i funkcjonowania programów komputerowych,
e) prowadzenie szczegółowej, na bieżąco aktualizowanej ewidencji sprzętu komputerowego uwzględniającej osoby odpowiedzialne za jego stan,
f) zapewnienie funkcjonowania w Urzędzie systemu informatycznego-kancelaryjnego związanego z obiegiem dokumentów z uwzględnieniem wymogów instrukcji kancelaryjnej.
2.Administrowanie stronami Biuletynu Informacji Publicznej poprzez lokowanie na nich informacji i dokumentów zatwierdzonych do publikacji przez Sekretarza Miasta. Prowadzenie dokumentacji B.I.P. zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Otmuchowa Nr 67/03 z dnia 28.08.2003 r. (wraz z późniejszymi zmianami). Bieżąca aktualizacja Biuletynu.
 
WYDZIAŁ BUDŻETU PODATKÓW I OPŁAT
Wydziałem kieruje Kierownik Olimpia Talik
 
Do zadań wydziału należy w szczególności:
1) opracowywanie budżetu gminy oraz analiza jego wykonania;
2) przygotowywanie wytycznych w zakresie opracowywania projektu budżetu;
3) analiza przebiegu wykonania budżetu i zabezpieczenie równowagi budżetowej, w tym w celu racjonalnego dysponowania środkami, opiniowanie wniosków o zmiany budżetowe i opracowania projektów zmian budżetowych;
4) przygotowywanie dokumentów do realizacji, bieżąca kontrola dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
5) wykonywanie dyspozycji finansowych;
6) prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Gminy i organu zgodnie z ustawą o rachunkowości i na potrzeby sprawozdawczości;
7) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz jednostkowych sprawozdań dla Urzędu Gminy i organu;
8) przekazywanie zgodnie z planem środków pieniężn. podległym jednostkom budżetowym,
9) wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie o finansach publicznych w związku z realizacją budżetu gminy;
10) prowadzenie ewidencji mienia i wykonywanie innych czynności zgodnie z zasadami rachunkowości;
11) prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT, w tym ewidencji faktur VAT oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług;
12) wycena rocznej i okresowej inwentaryzacji materiałów i środków trwałych;
13) sporządzanie przelewów, dowodów KW i czeków bankowych;
14) współdziałanie z regionalną izba obrachunkową;
15) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum.
Z zakresu wymiaru podatków i opłat:
1. Sporządzanie wymiaru podatków,
2. Prowadzenie kart podatników od gospodarstw rolnych i od nieruchomości dla poszczególnych podatników,
3. Wprowadzanie zmian powierzchni gruntów na podstawie zawiadomień ze Starostwa Powiatowego w Nysie,
4. Gromadzenie materiałów niezbędnych do sporządzania wymiaru podatkowego,
5. Sporządzanie rejestrów wymiarowych przypisów i odpisów,
6. Wysyłanie nakazów płatniczych podatku,
7. Prowadzenie rejestru przypisów oraz odpisów podatkowych,
II. Z zakresu księgowości podatkowej:
1. Prowadzenie księgowości dotyczącej podatków i opłat,
2. Rrozliczanie sołtysów z zebranych rat podatku,
3. Naliczanie prowizji dla sołtysów,
4. Rozliczanie poborcy podatkowego.
5. Sporządznie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych.
III. Z zakresu pozostałych spraw :
1.Pprzygotowywanie decyzji w sprawie umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty podatków,
2.Pprowadzenie egzekucji podatków ( decyzje, upomnienia, tytuły wykonawcze),
3. Prowadzenie aktualizacji spisu rolnego,
4. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
5 .Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków,
6. Załatwianie spraw interesantów,
7. Archiwizowanie dokumentów,
8. Prowadzenie spraw z zakresu zabezpiecz. zaległości podatkowych (wpisy hipoteczne),
9. Przyjmowanie wniosków, naliczanie i wydawanie decyzji w sprawach zwrotu podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego dla podatników podatku rolnego,
10. Przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum,
11. Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń z zakresu pomocy publicznej,
12. Sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielanej pomocy publicznej.
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, REMONTÓW, INWESTYCJI, DROGOWNICTWA i FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Wydziałem kieruje Kierownik Monika Kowalska
 
Do zadań Wydziału należy w szczególności:
I. Z zakresu spraw infrastrukturalnych, inwestycji i remontów:
Organizowanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych i remontowych w zakresie zadań realizowanych przez Gminę, a w szczególności:
1. Ustalanie wykonawców prac projektowokosztorysowych, przygotowywanie umów na wykonawstwo w tym zakresie, monitorowanie ich realizacji i rozliczanie z powierzonych zadań.
2. Ustalanie wykonawców zadań inwestycyjnych i remontowych, zlecanie im robót z zachowaniem obowiązujących procedur.
3. Nadzorowanie realizacji zadań w szczególności z punktu widzenia ich zgodności z zawartymi umowami i harmonogramami robót.
4. Kontrolowanie przebiegu robót w terenie.
5. Przygotowywanie odbiorów zadań inwestycyjnych i remontowych oraz potwierdzanie ich realizacji, zgodnie z wymogami wynikającymi z umów i innych dokumentów określających zakres i czas
    realizacji.
6.dokonywanie rozliczeń zadań inwestycyjnych i remontowych.
7.wykazywanie szczególnej dbałości o dobro Gminy w procesie przygotowywania i realizacji zadań inwestycyjnych.
8.prowadzenie reklamacji inwestycji z zakresu właściwości Wydziału.
9.opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań rzeczowych.
10.kompletowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych remontów i inwestycji.
II. Z zakresu utrzymania i remontów dróg i ich infrastruktury:
1 .Utrzymanie we właściwym stanie i rozwój infrastruktury drogowej oraz sprawowanie funkcji zarządcy w odniesieniu do dróg gminnych, a w szczególności poprzez:
a) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i miejskich lokalnych,
b) kontrolę stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników oraz oznakowania poziomego i pionowego,
c) dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich, związanych z drogami,
d) realizację zadań w zakresie remontów kapitalnych i inwestycji drogowych w tym dróg transportu rolnego,
e) prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego, w tym zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
f) wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową i na inne zajmowanie pasa drogowego w odniesieniu do dróg lokalnych (gminnych),
g) wydawanie opinii w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych i zakładowych,
h) planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych,
i) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejskiej do stanu pierwotnego w przypadkach jego naruszenia,
j) przygotowanie zarządzeń w sprawie usuwania zakrzewień i zadrzewień utrudniających
   widoczność na drogach gminnych,
k) prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem pionowym i poziomym na drogach gminnych i lokalnych.
2. Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w Nysie i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie utrzymania i eksploatacji dróg powiatowych na terenie Gminy Otmuchów.
3. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komunikacji na terenie gminy: opiniowanie wniosków komunikacyjnych mieszkańców gminy do Starostwa Powiatowego,opiniowanie rozkładów jazdy (realizowanych przez  
     przewoźników), prowadzenie remontów przystanków autobusowych, pomoc w organizacji nowych tras jazdy w komunikacji publicznej.
4. Ustalanie lokalizacji nowych przystanków wraz z budową wiat przystankowych.
5. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg, a w szczególności: wybór w drodze przetargu wykonawcy na utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym, współdziałanie z radami sołeckimi przy odśnieżaniu dróg gminnych oraz osiedlowych, gromadzenie piasku na okres zimowy i ustalanie miejsc jego składowania.
6. Bieżący nadzór nad utrzymaniem przejezdności dróg na terenie Gminy.
7. Nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia dróg, ulic i placów, rozliczanie zużycia energii elektrycznej w zakresie oświetlenia oraz opiniowanie pod względem merytorycznym faktur w tym zakresie.
III. Z zakresu rozwoju:
Prowadzenie spraw związanych z promocją inwestycyjną i gospodarczą Gminy, pozyskiwaniem środków finansowych na finansowanie jej rozwoju, a w szczególności:
1. Inicjowanie i opracowywanie: prognoz, programów, analiz i planów dotyczących rozwoju gospodarczego Gminy, w tym planów inwestycyjnych oraz okresowa ich weryfikacja - w oparciu o analizę potrzeb w tym zakresie.
2. Opracowywanie projektów planów budżetowych w zakresie zadań inwestycyjnych oraz ewentualnych zmian w tym zakresie.
3. Pozyskiwanie inwestorów, ich kompleksowa obsługa w zakresie właściwości Wydziału oraz tworzenie warunków sprzyjających inwestowaniu na terenie Gminy,
4. Poszukiwanie partnerów dla przedsięwzięć gospodarczych Gminy,
5. Przygotowywanie wniosków o dotacje na zadania inwest. realizowane ze środków budżet.,
6. Współpraca z jednostkami, instytucjami organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie rozwoju Gminy.
7. Pobudzanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego.
8. Prowadzenie akcji informacyjnej o stosowanych ulgach i preferencjach wobec podmiotów gospodarczych.
9. Prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem przedsięwzięcia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy w ramach różnych źródeł finansowania.
IV. Z zakresu promocji i funduszy europejskich:
Do zadań z tego zakresu należy szeroko pojęta promocja Gminy oraz pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych, a w szczególności:
1. Uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach o charakterze promocyjnym.
2. Stały monitoring funduszy pomocowych kierowanych do gmin, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
3. Współdziałanie z instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi przy ustalaniu źródeł pozyskiwania środków finansowych oraz przygotowywaniu wniosków w tym zakresie i ich rozliczanie.
4. Prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania finansowych środków pomocowych na realizację przez Gminę zadań, udzielanie jak najdalej idącej pomocy sołectwom i jednostkom organizacyjnym Gminy w zakresie pozyskiwania
    zewnętrznych środków finansowych oraz ich rozliczanie w przypadku zadań realizowanych przez Gminę, a w przypadku zadań realizowalnych przez sołectwa udzielanie jak najdalej idącej pomocy w tym zakresie.
5. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację gospodarczą Gminy.
6. Przygotowywanie wniosków i innych elementów dokumentacji z zakresu pozyskiwania środków finansowych na zadania realizowane przez Gminę oraz ich rozliczania.
7. Udzielanie pomocy rolnikom indywidualnym oraz osobom fizycznym w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych i w opracowywaniu wniosków kierowanych do funduszy pomocowych o wsparcie celowe.
8.koordynowanie i wdrażanie działań w zakresie realizacji programów "Odnowa wsi" i "Lider", udzielanie jak najdalej idącej pomocy sołectwom w tym zakresie,
9. Stałe informowanie przedsiębiorców, jednostek szkolnictwa, kultury i sportu, organizacji pozarządowych i sołectw o funduszach pomocowych, z ich zakresu działania.
 
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA, ZASOBÓW  MIENIA KOMUNALNEGO, GEODEZJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 
Wydziałem Rozwoju kieruje Kierownik Magdalena Pośpiech
 
Do zadań Wydziału należy w szczególności :
I. Z zakresu gospodarki przestrzennej, budownictwa i architektury:
1) inicjowanie i koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywaniem zmian w tych planach, a w szczególności:
a) dokonywanie analizy i wyboru obszarów terenu Gminy przeznaczonych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych,
c) organizowanie zamówień publicznych na wykonywanie planów miejscowych oraz zmian studium, a także na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: gromadzenie, przechowywanie bieżących i uchylonych planów,
3) orzekanie o sposobie zagospodarowania przestrzennego terenu w przypadkach ustalenia w planach zagospodarowania przestrzennego zasad ich tymczasowego zagospodarowania,
4) ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów dla inwestycji, a w przypadku braku planów zagospodarowania przestrzennego zlecanie przygotowania takiej decyzji,
5) ustalanie zgodności podziałów geodezyjnych terenów z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6) udostępnianie informacji dotyczących ochrony środowiska określonych ustawą o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, w przypadku wniosków o wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
7) ocenianie i prognozowanie oddziaływania inwestycji na środowisko przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego ( ustawa Prawo Ochrony Środowiska) oraz przy wydawaniu decyzji o ustalaniu warunków zabudowy o zagospodarowaniu terenu,
8) udział w planowaniu zamierzeń inwestycyjnych gminy w zakresie architektoniczno - urbanistycznym,
9) opiniowanie wstępnych podziałów nieruchomości oraz prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
10) opiniowanie pod kątem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego zamierzeń gospodarczych,
11) wydawanie opinii w zakresie zgodności wniosków z planem zagospodarowania przestrzennego, lub w razie braku planu stosując odpowiednio przepisy o ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
12) współdziałanie z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego,
5) inicjowanie powołania i współpraca z komisją nadzoru urbanistycznego.
6) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
7) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
8) występowanie w imieniu Burmistrza o decyzje o warunkach zagospodarowania terenu i o pozwolenie na budowę, w przypadkach kiedy inwestorem jest Gmina,
9) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium oraz z planów miejscowych,
10) opiniowanie w formie postanowienia wstępnych projektów podziału nieruchomości,
11) wydawanie opinii związanych z lokalizacją i formą plastyczną reklam na terenie miasta,
12) prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam na gruntach będących własnością gminy, z wyłączeniem pasa drogowego, w tym sporządzanie umów,
13) współdziałanie w opracowywaniu ofert inwestycyjnych,
14) prowadzenie postępow. w prawach związanych z koncesjonowaniem wydobycia kopalin.
15) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem przedsięwzięcia uporządkowania gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy w ramach Funduszu Spójności bądź innych źródeł finansowania.
II. Z zakresu gospodarki mieniem komunalnym:
Prowadzenie racjonalnej gospodarki mieniem komunalnym, a w szczególności:
1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy w zakresie uregulowanym ustawą,
2) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użyczenie lub dzierżawę nieruchomości gminnych,
3) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,
4) sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych,
5) przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy,
6) organizowanie przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gminnych,
7) wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do gminnego zasobu,
8) prowadzenie spraw związanych z regulacją udziałów procentowych w częściach wspólnych budynków i gruntów,
9) regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykupu,
10) wykonywanie bądź rezygnacja z prawa pierwokupu nieruchomości,
11) przekazywanie i przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy,
12) prowadzenie spraw na rzecz uwłaszczeń,
13) organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości gminnych,
14) prowadzenie spraw z zakresu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
15) udział w pracach związanych z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagospodarowania terenów stanowiących własność Gminy,
16) wykonywanie zadań wynikających z pełnomocnictwa notarialnego udzielonego aktem notarialnym rep. A24/2003 z dnia 06 stycznia 2003r.
III. Z zakresu spraw geodezyjnych.
1) prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń nieruchomości,
2) prowadzenie spraw z zakresu podziału nieruchomości,
3) zatwierdzanie podziałów geodezyjnych,
4) planowanie i wnioskowanie potrzeb rzeczowych i finansowych celem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Gminy na wykonanie drobnych prac geodezyjnych dla potrzeb Urzędu ( wyrysy, wypisy, odpisy, mapy podziałowe),
5) administrowanie gruntami komunalnymi,
6) zaopatrywanie w mapy i dane geodezyjne niezbędne dla działalności pracowników Urzędu,
7) prowadzenie wewnętrznej ewidencji gruntów,
8) przygotowywanie materiałów i projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie nazewnictwa ulic i placów,
9) prowadzenie dokumentacji numeracji porządkowej budynków i nieruchomości,
10) prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanu prawnego dróg i innych nieruchomości gminnych
11) regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych,
12) prowadzenie dzierżaw gruntów komunalnych przeznaczonych czasowo do użytkowania rolniczego,
13) przygotowywanie umów na oddawanie w użyczenie, dzierżawę nieruchomości gminnych,
14) przygotowywanie umów na dzierżawę ogródków działkowych oraz regulowanie stanu terenowo - prawnego gruntów wspólnot mieszkaniowych,
15) prowadzenie procedury ustalanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy, oraz opłat adiacenckich (z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne) oraz ich aktualizowanie,
16) prowadzenie i aktualizacja mapy ewidencyjnej (dla celów wewnętrznych),
17) sporządzanie wykazów użytkowników wieczystych oraz dzierżawców gruntów dla potrzeb Wydziału Finansowego Urzędu,
18) występowanie do Wojewody o dodatkową komunalizacje mienia Skarbu Państwa,
19) organizowanie przetargów na dzierżawę gruntów gminnych,
20) wystawianie faktur VAT na dzierżawę gruntów oraz dla użytkowników wieczystych,
21) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magenetycznych,
23) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, informacji oraz opinii na posiedzenia kolegium Burmistrza, z zakresu prowadzonych spraw.
 
URZĄD STANU CYWILNEGO
Urzędem Stanu Cywilnego kieruje kierownik Joanna Zielińska
 
Do zadań Urzędu należy w szczególności:
I. Z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
1) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów,
2) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3) sporządzanie i wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4) przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego
5) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń przewidzianych przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6) wskazywanie kandydatów na opiekunów prawnych,
6) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
7) powiadamianie organów ewidencji ludności o zmianach w aktach s.c.
8) prowadzenie korespondencji z konsularnymi placówkami polskimi i za granicą,
9) sporządzanie statystycznych sprawozdań w zakresie spraw określonych w aktach stanu cywilnego,
10) występowanie z wnioskami o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
11) organizowanie uroczystości jubileuszowych związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim,
12) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
13) powiadamianie właściwych organów o zawarciu związku małżeńskiego obywatela polskiego z osobą stale zamieszkałą za granicą,
14) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu od złożenia zapewnień,
15) prowadzenie spraw związanych z unieważnianiem aktów stanu cywilnego dotyczących tego samego zdarzenia,
16) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego,
18) prowadzenie spraw związanych z wyniesieniem ksiąg s.c. poza lokal USC,
19) nanoszenie w aktach s.c. wzmianek wynikających z decyzji Sądów oraz organów administracji w sprawach rozwodu, separacji, zmiany imion i nazwisk oraz sprostowań aktów stanu cywilnego,
20) przyjmowanie oświadczeń o powrocie do poprzedniego nazwiska,
21) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
22) przyjmowanie zgłoszeń urodzenia dziecka poza miejscem objętym działaniem USC w Otmuchowie,
23) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
24) wpisywanie treści zagranicznych aktów s.c. do polskich ksiąg s.c.,
25) odtwarzanie treści aktów s.c. w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi oraz sporządzonych za granicą,
26) przesyłanie zawiadomień o przypiskach do akt s.c.,
27) potwierdzanie zgodności danych zawartych we wnioskach o wydanie osobistego z aktami s.c.
28) zmiana imion i nazwisk oraz ustalanie ich brzmienia i pisowni.
II. Z zakresu ewidencji ludności:
1) prowadzenie spraw repatriantów i mniejszości narodowych,
2) załatwianie spraw meldunkowych,
3) aktualizowanie rejestru mieszkańców poprzez nanoszenie zmian na kartach osobowych
 mieszkańca i w Lokalnym Banku Danych,
4) występowanie o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL, wyjaśnianie niezgodności danych,
 sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
5) prowadzenie rejestru osób odbywających kary więzienia,
6) prowadzenie rejestru osób wymeldowanych za granicę,
7) sporządzanie spisu wyborców,
8) aktualizacja rejestru wyborców,
9) nanoszenie na karty osobowe mieszkańców serii i numerów książeczek wojskowych,
10) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
11) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół,
12) sporządzanie wykazów osób zmarłych,
13) sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego, Krajowego Biura Wyborczego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
14) wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.
III. Z zakresu dowodów osobistych:
1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz korekta przyjętych wniosków w oparciu o posiadaną dokumentację (kartoteki osobowe mieszkańców, koperty osobowe dowodów
    osobistych, odpisy aktów stanu cywilnego),
2) wprowadzanie danych osobowo - adresowych ze złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego do Sytemu Obsługi Obywatela,
3) przekazywanie danych osobowych do Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie celem wydrukowania dowodów osobistych,
4) przyjmowanie do Systemu Obsługi Obywatela wydrukowanych dowodów osobistych oraz ich wydawanie,
5) prowadzenie wymaganej dokumentacji w związku z wydaniem dowodu osobistego:
    a) aktualizacja rejestru mieszkańców (KOM) poprzez nanoszenie numerów dowodów osobistych, daty ich wydania i organu wystawcy,
    b) aktualizacja bazy danych osobowo - adresowych w komputerze (LBD),
    c) prowadzenie składnicy kopert osobowych, rejestrów numerowych oraz związanej z tym wszelkiego rodzaju korespondencji,
    d) wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych,e) przekazywanie dokumentacji dotyczącej dowodów osobistych i kopert osobowych do archiwum,
IV. Z zakresu zamówień publicznych:
 Przygotowywanie i realizowanie procedur przetargowych dla potrzeb Urzędu, a w szczególności:
1) wnioskowanie do Burmistrza o ogłoszenie przetargu, wybór typu przetargu wraz z propozycją kryteriów ofert,
2) przygotowywanie ogłoszenia przetargowego,
3) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem kryteriów ofert oraz wykazem niezbędnych dokumentów,
4) obliczanie kwot wadium i zabezpieczenia wykonania umowy,
5) ustalanie terminów posiedzeń komisji przetargowej,
6) prowadzenie dokumentacji przebiegu postępowania przetargowego, sporządzanie protokołów przetargowych, kompletowanie dokumentów zamówień publicznych,
7) przygotowywanie dokumentacji postępowań odwoławczych,
8) przedstawianie wyników procedur przetargowych wydziałom zlecających ich przeprowadzenie
V. Z zakresu kultury, sportu i turystyki i ochrony zdrowia:
1) organizowanie, tworzenie placówek kulturalnych oraz nadawanie im statutów, nadzór nad funkcjonowaniem świetlic wiejskich,
2) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz rządowymi instytucjami kultury fizycznej,
3) organizowanie na terenie Gminy działalności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej,
4) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi oraz udzielanie im pomocy przy realizacji zadań,
5) finansowanie działalności z zakresu sportu, turystyki i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie właściwości
    wydziału,
6) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
7) prowadzenie rejestru usług hotelarskich.
VI. z zakresu pozostałych spraw:
1) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami ścigania,
2) przygotowywanie pod względem techniczno - organizacyjnym kampanii związanych z wyborami ławników do sądów,
3) współpraca z zakładami służby zdrowia działającymi na terenie Gminy,
4) prowadzanie akcji profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia dla poszczególnych grup mieszkańców,
5) współdziałanie z instytucjami sanitarnymi w przypadku zaistnienia chorób zakaźnych i innych przypadków zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców,
6) zgłaszanie organom inspekcji sanitarnej, a także zakładom opieki zdrowotnej przypadków zachorowań, podejrzeń o zachorowanie oraz zgonów na choroby zakaźne po otrzymaniu
    takich wiadomości,
7) udzielanie pomocy merytorycznej i obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
8) przygotowywanie zezwoleń i nadzór nad zbiórkami publicznymi,
9) przygotowywanie decyzji dotyczących zgromadzeń i imprez masowych oraz nadzór nad ich przeprowadzaniem,
10) prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu Miejskiego.
 
RADCA PRAWNY
Eugeniusz Kowaluk
 
Do zadań Radcy Prawnego należy:
1) wydawanie opinii prawnych w sprawach:
a) projektów uchwał Rady,
b) projektów zarządzeń, decyzji i postanowień Burmistrza,
c) zawarcia umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotów o znacznej wartości,
d) zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
e) umorzenia wierzytelności,
f) skomplikowanych pod względem prawnym,
2) stwierdzanie pod względem formalno-prawnym projektów:
a) uchwał Rady,
b) zarządzeń, decyzji, postanowień Burmistrza,
c) umów krótkoterminowych,
d) ugód w sprawach majątkowych,
3) reprezentowanie Gminy i Urzędu w sądach.
4) Radca prawny podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
 
 
  • 12-01-2014
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
.
Baner: Otmuchów panorama zimaBaner: Jezioro windsurfing lato
Imieniny: Piotra i Pawła ...

Urząd Miejski

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax. 77 431 50 16, tel. 77 431 50 17 umig@otmuchow.pl

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda